بکآپ گیری

بکآپ هر 500Gحجم کل ظرفیت بک آپ 4TB

بک آپ گیری
هر 500Gحجم
کل ظرفیت بک آپ 4TB
*تا سه بک آپ روزانه نگه داری میشود.