رک و یونیت

اجاره فضای رک ریتال 42 یونیت

رک ریتال 42 یونیت

 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
extra IP

یک IP اضافه تر

 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
پورت شبکه 1G

پورت شبکه 1G

 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
Quarter Rack (8 units)
 • بهره برداری از سرویس به شرح زیر است
 • 800 GB traffic per month
 • 8 AMP Amperage
 • 220 V Voltage
 • Subnet 3 IP Numb
 • 1 Ethernet cross connection
 • 0 person Physical access
سوئیچ سیسکو2960x

SW-Cisco-2960x

 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
سرویس کولوکیشن 3-1 Unit
 • بهره برداری از سرویس به شرح زیر است
 • 200 GB traffic per month
 • 5 AMP Amperage
 • 220 V Voltage
 • 1 IP
 • 1 Ethernet cross connection
 • 0 person Physical access
سرویس کولوکیشن 4-6 unit
 • بهره برداری از سرویس به شرح زیر است
 • 400 GB traffic per month
 • 6 AMP Amperage
 • 220 V Voltage
 • Subnet 3 IP Numb
 • 1 Ethernet cross connection
 • 0 person Physical access
Half Rack ( 15 units)
 • بهره برداری از سرویس به شرح زیر است
 • 1.5 TB traffic per month
 • 16 AMP Amperage
 • 220 V Voltage
 • Subnet 8 IP Numb
 • 1 Ethernet cross connection
 • 1 person Physical access
Full Rack (42 units)
 • بهره برداری از سرویس به شرح زیر است
 • 3 TB traffic per month
 • 32 AMP Amperage
 • 220 V Voltage
 • Subnet 1 IP Numb
 • 1 Ethernet cross connection
 • 1 person Physical access
Extra Unit

یونیت اضافی

 • بهره برداری از سرویس به شرح زیر است
ٍExtra Power Port

Power Port اضافی

 • بهره برداری از سرویس به شرح زیر است
Extra Switch Port

پورت سوییچ اضافی
قیمت محصول با احتساب 9% ارزش افزوده است.

 • بهره برداری از سرویس به شرح زیر است
Extra RAM
Extra HDD

Storage HDD Per ٣٠GB

Extra CPU

per core