ماشین مجازی

VPS - S - P2

VM-1

 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • 8GB RAM
 • 4 Core CPU
 • 50 GB DISK
VPS - S - P3

VM
1IP

 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • 16GB RAM
 • 12 Core CPU
 • 400 GB HDD
VPS-S-8

CPU 8 Core
RAM 8 GIG
SSD Drive 100G
Bandwidth unlimited

 • بهره برداری از سرویس به شرح زیر است
 • 1G + Dedicated ethenet Port
VPS-MO-S7
 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • 32GB RAM
 • 16Core CPU
 • 1TB DISK
VPS-MO-S1
 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • 1GB RAM
 • 1Core CPU
 • 25GB HDD (SSD)
VPS-MO-S2
 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • 4GB RAM
 • 3Core CPU
 • 100GB HDD (SSD)
VPS-MO-S3
 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • 8GB RAM
 • 4Core CPU
 • 300 GB HDD (SSD)
VPS-MO-S4
 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • 16GB RAM
 • 6Core CPU
 • 500 GB HDD (SSD)
VPS-MO-S5
 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • 16GB RAM
 • 8Core CPU
 • 500 GB HDD (SSD)
VPS-MO-S6
 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • 24GB RAM
 • 12Core CPU
 • 1TB HDD (SSD)
VPS-MO-S8
 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • 32GB RAM
 • 20Core CPU
 • 2TB HDD (SSD)
VPS-MO-T5
 • بهره برداری از دیتاسنتر به شرح زیر میباشد
 • 16GB RAM
 • 8Core CPU
 • 300 GB HDD